Artikel 1 Algemeen

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  • de gebruiker: een ieder die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart;
  • de opdrachtgever: degene tegenover wie de gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart;
  • partijen: de gebruiker en de opdrachtgever;
  • de prestatie: diensten zoals (niet uitsluitend genoemd:) de aanneming van werk, advies en inspectie;

 

Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een aanbod en/of overeenkomst, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, tenzij en voor zover door partijen beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door de gebruiker niet aanvaard.

 

Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene leveringsvoorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. In plaats van de ongeldige of vernietigde bepaling(en) geldt alsdan hetgeen zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling(en).

 

Het door de gebruiker vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, moet door de opdrachtgever worden gehanteerd voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de gebruiker.

 

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheid en/of verschil in interpretatie of uitleg van deze algemene leveringsvoorwaarden is de Nederlandse tekst de bindende tekst.